KVKK Bilgilendirmesi

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

S.S. Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi (“Temiz Hasat” olarak anılacaktır) olarak müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır.  Temiz Hasat işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Kişisel verilerin korunması https://www.temizhasat.com/ adresinde yer alan internet sitesini ve muhtelif satış noktalarını yöneten S.S. Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi’nin en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme

ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

İşlenen Kişisel Veriler

 1. Kullanıcı Tanım Bilgileri, (İsim – Soy isim, TCKN/VKN, üyelik bilgileri, parola)
 2. İletişim Bilgileri, (telefon, iletişim/fatura adresi, e-posta adresi)
 3. Kullanım Verileri, (sipariş detayları, sipariş geçmişi, beğeniler, tanımlama (çerez) bilgileri, web işaretçileri bilgileri)
 4. Ses Kaydı,
 5. Mağazalarımızda Kamera Kaydı

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Web sitesi üzerinden kullanıcıların kayıt edilmesi,
 • Kullanıcıların doğrulanması,
 • Kullanıcılarla iletişim kurulması ve pazarlama yapılması,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ile ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,
 • Satış ve tahsilat yapılması,
 • Yapılan işlemlere dayanak olacak tüm kayıt, belgelerin ve faturaların düzenlenmesi,
 • Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi değerlendirilmesi,
 • Denetim ve kontrol süreçleri için dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi, risk yönetimi ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Muhasebe sürecinin yürütülmesi,
 • Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi,
 • Ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçlerin ifa edilmesi,
 • Kooperatif içi değerlendirme yapılması,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda yasal mercilerden gelen taleplerde bilgi verilmesi,
 • Güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yasal yükümlülükleri karşılamak ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi.

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan;

 • Açık rızanızın bulunması.
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

hukuki sebebine dayanarak Temiz Hasat’a yapılan yazılı/dijital başvurular, web sitesinin kullanılması, telefon numaralarımızın aranması, sosyal medya, SMS kanalları, ve sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, kameralarla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Ayrıca, web sitesini ziyaret eden kullanıcıların (Temiz Hasat’a kayıt olmasalar dahi) ziyaret davranışlarını tarayıcıda kullanılan cookie (çerez) yöntemi kullanılarak ilişkilendirme ve incelenen ürünler, görüntülenen markalar, ziyaret süresi gibi parametreleri temel alan pazarlama faaliyetleri için bilgi alınabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel veriler, idari ve resmi makamlara, taşıma şirketlerine, denetim/danışmanlık şirketlerine, sosyal medya mecralarına, şirket hissedarlarına, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlara, program ortağı kuruluşlara, tedarikçilere, finansal kurumlara, yurt içi ilişkili olduğumuz kuruluşlara aydınlatma metninin “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığında yer alan amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklar

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğine göre Temiz Hasat’a yazılı olarak veya temizhasat@gmail.com isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres:

FSM Mah Meşale Sok No.2 Sarıyer İSTANBUL

Telefon:

+90 (531) 280 0203

İnternet Sitesi:

https://www.temizhasat.com/

Eposta Adresi:

temizhasat@gmail.com

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.